Algemene Voorwaarden Meubeltaxi Smaragd Express v.o.f.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Smaragd Express:              : Smaragd Express, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71545506.

Bedrijf:                                  De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                          De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Smaragd Express voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                       De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                             De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:                   Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst:                     Elke overeenkomst gesloten tussen Smaragd Express en de opdrachtgever.

Kortingscode:                      Een code waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting de dienst verkrijgt.

 

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Smaragd Express en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Smaragd Express, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Het niet eisen van naleving van deze algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Smaragd Express en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Smaragd Express zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Smaragd Express zijn 21 dagen geldig. Indien deze termijn van 21 dagen is verlopen, dient de opdrachtgever een nieuwe offerte aan te vragen.

Smaragd Express kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Smaragd Express daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smaragd Express anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Smaragd Express niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Smaragd Express.

Annulering overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

In geval van annulering vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats. Daarnaast is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van:

 • 3 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;
 • 1 week voor aanvang 90 % van het Honorarium te voldoen;
 • 2 weken voor aanvang 70% van het Honorarium te voldoen;
 • 2 maanden voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;

Beëindiging overeenkomst

Smaragd Express en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Indien de verstrekte informatie van één van de partijen onvolledig of onjuist is, kan zowel Smaragd Express als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, per direct, opzeggen.

Montage

Demontage en Montage door Smaragd Express word als extra service aangeboden en komt meerprijs bij, prijs verschilt per meubel, handeling en tijd dat erin gaat zitten.

De Opdrachtgever is verplicht voor de montage een stroominstallatie en – aansluiting beschikbaar te stellen.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk en verplicht tenminste 1 werkdag voor de montage en tijdens de montage er zorg voor te dragen dat de ruimte vrij is van constructiewerkzaamheden en van obstakels.

Indien het noodzakelijk is dat voor de montage werkzaamheden door derden moeten worden verricht, draagt de Opdrachtgever er zorgt voor dat alle noodzakelijke werkzaamheden tenminste 1 werkdag voor de montage gerealiseerd zijn.

Smaragd Express verricht uitsluitend de montage van het Product. Buiten de opdracht vallend montage werk zal niet worden verricht.

Indien Smaragd Express de montage door oorzaken buiten de schuld van Smaragd Express niet heeft kunnen verrichten, dan is Smaragd Express niet verantwoordelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. In dit geval dient de Opdrachtgever zijn de kosten voor een nieuwe montage, waaronder de voorrijkosten en de gemaakt uren, voor rekening van de Opdrachtgever.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Smaragd Express de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Smaragd Express zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Smaragd Express de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Smaragd Express daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Smaragd Express proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Smaragd Express zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Smaragd Express kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Smaragd Express zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever stelt Smaragd Express in de gelegenheid het werk te verrichten.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Smaragd Express.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Smaragd Express tijdig kan beschikken over nodige goedkeuringen. Tevens zorgt de Opdrachtgever ervoor dat er opslag mogelijk ter beschikking staat ten behoeve van de werkzaamheden.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Smaragd Express het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Levering en transport

De Opdrachtgever dient op de afgesproken bezorgdag en -tijd aanwezig te zijn. Indien de Opdrachtgever afwezig blijkt te zijn, zullen er bij een tweede bezorging kosten in rekening gebracht worden.

Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

De transportweg naar de plaats van bestemming dient ruim genoeg en vrij van obstakels te zijn om de goederen veilig te kunnen verplaatsen.

Smaragd Express levert goederen van begane grond naar begane grond. Indien er meer dan twee etages om hoog gelopen moet worden moet de Opdrachtgever dit vooraf aangeven. In dit geval zal er extra meerkosten in rekening worden gebracht.

Indien er nog goederen in de woning aanwezig zijn tijdens het bezorgen kan dit tegen een meerprijs door de verhuizers verplaats of getild worden.

Opdrachtgever dient parket, laminaat of vloerbedekking goed af te dekken met plastic of karton.

De Opdrachtgever dient de gang vrij te houden zodat de meubelstukken en goederen verplaats kunnen worden. Indien de Opdrachtgever het voorgaande niet in acht heeft genomen, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die hieruit voort vloeit.

Ten tijden van de uitvoering dient de Opdrachtgever huisdieren naar een andere kamer te verplaatsen.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de meubelstukken. Indien ten gevolge van onjuiste informatie het meubelstuk niet door de deuropening past, is Smaragd Express hier niet aansprakelijk voor en zullen de extra kosten voor rekening van de klant zijn.

Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle obstakels die in de weg kunnen hangen of staan, zoals kastjes, schilderen, lampen en aan de muur hangende voorwerpen, zijn verwijderd. Mocht dit toch zijn en schade door ontstaat dan kunnen we helaas op dat moment geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe/ indirecte schade.

Blijken de door Opdrachtgever verstrekte (adres)gegevens niet te kloppen, dan is Smaragd Express niet gehouden de goederen/meubelstukken mee te nemen. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de aanrijdkosten.

Indien de informatie van de goederen/meubelstukken onvolledig is en/of ontbreekt, dan is Smaragd Express niet gehouden de goederen/meubelstukken mee te nemen. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de aanrijdkosten.

De plaats van bestemming dient via een trap of lift bereikbaar te zijn. Indien de goederen niet door de deuropening, trappengang of lift passen zullen de goederen voor de ingang of buiten worden neergelegd.

Bij het gebruik van verhuisliften is de inboedel van de Opdrachtgever verzekerd.

Het manoeuvreren bij smalle gangen, trappengang en deuren is geheel voor risico van Opdrachtgever.

 

Inboedel

De inboedel van de Opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de Opdrachtgever zelf, tenzij anders van te voren overeengekomen in de opdracht.

Bij gebruik van verhuisliften is de inboedel van de Opdrachtgever verzekerd.

Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

Glas dient door de Opdrachtgever reeds vooraf deugdelijk ingepakt te zijn. Smaragd Express is niet voor glas, keramiek en marmer niet voor aansprakelijk bij transportschade.

Fragile goederen, zoals glas, hout, kunnen door Smaragd Express tegen meerprijs goed ingepakt worden met dekens en folie. Hier komt meerprijs voor extra inpakwerk.

Vergunningen

De Opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente. Indien dit niet het geval is, mag Smaragd Express de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever.

Smaragd Express is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.

Transport Verzekeringen

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een standaard of aanvullende transportverzekering af te sluiten. Dit geschiedt overeenkomstig de voorwaarden van AVC 2002 en CMR.

Uitvoering overeenkomst

Smaragd Express zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Smaragd Express heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Ingeval van overmacht of wegvallen van een adres heeft Smaragd Express het recht een rit een ander dag in te plannen.

Smaragd Express heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Smaragd Express het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Smaragd Express niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Smaragd Express het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Smaragd Express.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Smaragd Express het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium

Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium is inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Smaragd Express.

De opdrachtgever dient de betaling in contanten te voldoen bij aflevering. Indien de opdrachtgever niet in staat is te betalen of pas later aan de betaling kan voldoen wordt tweeëntwintig euro en vijftig cent per vijftien minuten in rekening gebracht aan wachtgeld.

Van alle bijkomende kosten zal Smaragd Express tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium

Indien Smaragd Express bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Smaragd Express gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Smaragd Express het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Smaragd Express rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Smaragd Express alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Smaragd Express zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Smaragd Express zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Kortingscode

Kortingscodes zijn geldig voor de termijn die Smaragd Express daarvoor heeft aangegeven.      Smaragd Express behoudt zich het recht voor ten alle tijden kortingen te wijzigen of stop te zetten.

De opdrachtgever dient zich te houden aan de eisen die Smaragd Express verbindt aan de geldigheid van de kortingscode. Indien de opdrachtgever zich niet aan deze eisen houdt kan deze geen aanspraak maken op de korting.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Smaragd Express opgegeven termijn. De combi-rit(ten) zijn de voordeligste offertes en worden  door Smaragd Express volgens eigen tijd en  agenda ingepland (ongeveer binnen 14 dagen ).

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Er wordt een tijdsvenster aangegeven wanneer Smaragd Express langs zal komen, er kan vertraging oplopen in de gereden route waardoor er max. 3 uur later op het adres van de Opdrachtgever aangekomen kan worden.

Indien er op de afgesproken datum niet door Smaragd Express geleverd kan worden ivm het wegvallen van een opdracht op de route of wijzigingen in de planning, dan heeft Smaragd Express het recht om het transport in te plannen op een andere datum. Mocht dit het geval zijn dan zal Smaragd Express dit minimaal 18 uur van tevoren aangeven. Voor buitenlandse combi-ritten of verhuizingen moet dit zeker 3 dagen worden aangegeven en zullen er extra kosten voor rekenen.

Indien Smaragd Express gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Smaragd Express heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Smaragd Express schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Smaragd Express alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Smaragd Express zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Smaragd Express binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang transport consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Smaragd Express.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang transport bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Smaragd Express.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Smaragd Express aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Smaragd Express is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.

Smaragd Express en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Smaragd Express en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Smaragd Express onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Smaragd Express, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Smaragd Express, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Smaragd Express pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Smaragd Express de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Smaragd Express het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Smaragd Express bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 

 • na het sluiten van de Overeenkomst Smaragd Express omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Smaragd Express kan worden gevergd.

Smaragd Express behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Smaragd Express bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Smaragd Express bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Smaragd Express omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Smaragd Express kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Smaragd Express kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Smaragd Express op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Smaragd Express de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Smaragd Express niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Smaragd Express geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Smaragd Express of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Smaragd Express geen invloed kan uitoefenen en waardoor Smaragd Express niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen en extreme klimatologische omstandigheden of andere van buiten komende onheilen,  mobilisatie, oorlog, terroristische acties, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, ziekte van personeel, technische storingen alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Smaragd Express  in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Smaragd Express heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Smaragd Express zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Smaragd Express als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Smaragd Express zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Smaragd Express ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smaragd Express gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Smaragd Express garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Smaragd Express garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Smaragd Express garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Smaragd Express, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Smaragd Express in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Smaragd Express geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de goederen op het moment van aflevering te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de goederen overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

In geval van gebreken/schade dient de Opdrachtgever, in aanwezigheid van de verhuizers, deze schade te specificeren en dit schriftelijk vaststellen en  door te communiceren met het hoofdkantoor. Zodra de verhuizers zijn vertrokken kan geen aanspraak meer worden gedaan op eventuele gebreken/schade. Dit geldt tevens voor eventuele gebreken/schade die niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Bij het door communiceren van de schade zoals hierboven vermeldt dient de Opdrachtgever ten alle tijde de originele bon en het originele betalingsbewijs mee te sturen bij de schriftelijke vaststelling van de schade. Indien de originele bon niet beschikbaar is, is de Opdrachtgever gehouden een waarde bewijs op te vragen bij de leverancier.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Smaragd Express aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Smaragd Express nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Smaragd Express niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Smaragd Express binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Smaragd Express is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Smaragd Express.

Smaragd Express is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Smaragd Express is nimmer aansprakelijk voor schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen, antiek en vloeren.

Smaragd Express is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

Smaragd Express vraagt puur om de foto’s en afmetingen om de volume te kunnen inschatten om zo de prijs te berekenen voor de offerte welke Smaragd Express naar u toe zal zenden.

Smaragd Express werkt uitsluitend met ervaren verhuizers. Indien anderen dan bij Smaragd Express medewerkers meehelpen met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door  medewerkers van Smaragd Express of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van Smaragd Express.

De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.

Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, zoals fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Smaragd Express is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever.

Smaragd Express is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Smaragd Express is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Smaragd Express kenbaar behoorde te zijn.

Smaragd Express is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Smaragd Express aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Smaragd Express beperkt tot maximaal € 10.000,- of tot het bedrag waarop de door Smaragd Express aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Smaragd Express overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Smaragd Express aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Smaragd Express te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Indien schade is toegebracht aan de meubelstukken of anderszins gebreken worden vertoont als gevolg van het gebruik van de meubels, zijn deze uitgesloten van zowel de gewone als de aanvullende verzekering.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Smaragd Express vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smaragd Express of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Smaragd Express voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Smaragd Express uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Smaragd Express zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Smaragd Express en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Smaragd Express en de door Smaragd Express (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

Smaragd Express behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Smaragd Express behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel Smaragd Express als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden

Smaragd Express heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Smaragd Express zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Smaragd Express partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Smaragd Express stelt dat de Nederlandse rechter exclusief bevoegd is om te oordelen over geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Tot stand gekomen op 27 juli 2016.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 71545506.